Selecteer een pagina

Vacature Ventilatiemonteur

Uitdagende baan

Veel afwisseling en zelfstandigheid

Kom werken in een motiverende organisatie

Horeca Afzuigmotor

Levering direct uit voorraad

Vandaag besteld = morgen in huis

90% ligt op voorraad

Horeca ventilatie

Eigen montage & onderhoud service

Wij verzorgen tevens inspecties en reiniging

Defecte afzuigmotor binnen een dag gerepareerd

Vestiging Gameren
Showroom/ Winkel

Bezoekadres

Medtrading
De Hoef 5D
5311GH Gameren
Tel: 0031(0)418-561153

(Bezoek uitsluitend op afspraak)

Openingstijden

Ma t/m vr van 09.00 tot 17.30 uur

Tijdens het bestelproces kun je ervoor kiezen je bestelling te laten bezorgen of zelf op te halen bij Medtrading in Gameren.

Goederen ophalen na kantoortijden of in het weekend is mogelijk,uitsluitend op afspraak.

Bereikbaar:
Ma t/m Vr van 9:00 tot 17:30 uur.
Za van 9:00 tot 14:00 uur.

E-mail

Algemeen:
info@medtrading.nl
info@medtrading.be

verkoop:
verkoop@medtrading.nl

boekhouding:
administratie@medtrading.nl

Algemeen:

0418-561153

Na kantoortijden:

06 348 138 31

Vanuit het buitenland:

0031418-561153

Kvk nummer: 52000761
BTW nummer: NL174158464B01

 

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

Op alle door of namens Medtrading gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Medtrading gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Medtrading is overeengekomen. Medtrading wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Medtrading aan koper wordt bevestigd.

2. Aanbiedingen

Alle door Medtrading gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Medtrading komt eerst tot stand nadat Medtrading zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Medtrading een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.Alle aanbiedingen van Medtrading geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Medtrading dan wel haar leveranciers strekt.

3. Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Medtrading ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

4. Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Medtrading getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Medtrading bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 19% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

5. Bestellingen

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.afzuigmotoren.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Medtrading en haar klanten, dan wel tussen Medtrading en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Medtrading gedane bestelling, is Medtrading nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Medtrading.

6. Wijzigingen

Het annuleren van een met Medtrading gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Medtrading. De koper is gehouden aan voor alle voor Medtrading hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Medtrading te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Medtrading slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Medtrading. 

7. Vrachttoeslag

Op alle afleveringen van Medtrading geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 3000,00 excl. BTW zijn franco huis.

8. Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Medtrading geleverde goederen gaat over op de koper nadat Medtrading de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

9. Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,vrachtkosten en administratiekosten verschuldigd zijn.

10. Levertijden

De door Medtrading opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Medtrading derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Medtrading haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Medtrading, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Medtrading, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Medtrading gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.Het is Medtrading toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Medtrading is Medtrading niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

12. Betaling

Betaling van het door Medtrading gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Medtrading heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Medtrading is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Medtrading verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Medtrading steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt. 

13. Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Medtrading gesloten overeenkomst op te schorten.Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Medtrading voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de als dan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 5% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 35,00.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Medtrading is Medtrading bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Medtrading gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Medtrading, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door Medtrading geleverde zaken blijven het eigendom van Medtrading tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Medtrading gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Medtrading verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Medtrading op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.Koper is verplicht de door Medtrading onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Medtrading af te geven. Koper verleent Medtrading reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Medtrading op volledige schadeloosstelling.Door Medtrading aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Medtrading vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Medtrading zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Medtrading op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Medtrading geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Medtrading is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Medtrading daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.Indien derden enig recht op het door Medtrading onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Medtrading zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Medtrading daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Medtrading op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15. Garantie

Medtrading garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Medtrading toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden.Door Medtrading worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Medtrading, repareren dan wel vervangen van de door Medtrading geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Medtrading is nimmer gehouden schade en of kosten te vergoeden. Koper vrijwaart Medtrading voor alle schade, welke voor Medtrading mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Medtrading aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

16. Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering/ factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail aan Medtrading te melden.Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Medtrading.Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Medtrading worden geretourneerd.In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Medtrading geleverde goederen, door Medtrading worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen ongeschonden, ongebruikt en zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Medtrading behoren. In een dergelijk geval waarin Medtrading zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 20% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 40,00.
Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling van de factuur. 

17. Bedenktijd en ontbinding

De wederpartij heeft gedurende 3 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient de wederpartij de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste ,uiterlijk 7 dagen na aflevering, en voor eigen rekening aan Medtrading retour te zenden. Medtrading zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten. Het bedrag wordt belast met crediteringskosten en eventuele gemaakte vrachtkosten.

19. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

20. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Medtrading, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Medtrading. Medtrading houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.Medtrading respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Medtrading zich de rechten en bevoegdheden voor die Medtrading toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is

overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Medtrading tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Medtrading, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders isovereengekomen. Alle door Medtrading eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Medtrading worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.Medtrading behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Medtrading, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Vrijblijvende werkopname op locatie bel of mail ons (0418 - 561153)

× Whatsapp